Presse: Daka er ikke ligeglade, vi tager sagen meget alvorligt

Dakas fabrik ved Randers har været på anklagebænken den seneste uges tid. Dels i forhold til en forespørgselsdebat i Folketinget i går, hvor folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen havde spørgsmål til miljøministeren omkring Daka. Dels i forhold til et brev fra en borger i Assentoft til Randers byråd, hvor der refereres til Miljøstyrelsens rapport omkring en indskærpelse tilbage i januar 2020.

Michael Aastrup Jensen spurgte i Folketinget ind til, om der var tilstrækkelig kontrol af Daka fra myndighedernes side og efterlyste forbedrede metoder til at måle lugt.

Valget af metode til udførelse af kontrolmålinger af lugt fra Daka er Miljøstyrelsens ansvar. Målingerne foretages efter en godkendt metode af en uvildig part, Force, som er specialister i denne type målinger. Aastrup Jensen kritiserede metoden, der foregår ved, at udtages luftprøver i poser, der forsegles og sendes til analyse på laboratoriet. Et lugtpanel vurderer herefter lugten og giver en lugtscore.  Målingerne foretages uanmeldt 12 gange om året.

Som sagt er det Miljøstyrelsen, der fastlægger målemetoden, men Daka medvirker gerne i at afsøge alternative metoder og brug af avanceret teknologi, som Aastrup Jensen foreslog. Daka vil desuden tage direkte kontakt til Aastrup Jensen for at høre nærmere om hans kendskab til andre metoder. Findes der mere effektive metoder, er det i alles interesse – ikke mindst Dakas – at få det bragt i spil.  Vi har faktisk for et par år siden deltaget i forsøg med udvikling af en ”elektroniske næse”, hvor der dog dengang ikke blev fundet nogen egnede teknologier.

Vi brænder ikke af – kun lugt for at rense mest effektivt
Michael Aastrup Jensen henviste i sine spørgsmål til, at Daka brænder døde dyr af på vores fabrik. Det er en misforståelse, som også giver anledning til at nogle naboer frygter, at røgen er sundhedsfarlig. Daka laver fedt og kødbenmel ved en tørringsproces. Fedtet bliver efterfølgende til biodiesel på vores fabrik i Hedensted, og kødbenmelet sælges enten til gødning eller forbrænding i cementindustrien. Det eneste der afbrændes på Daka er udsugningsluften fra produktionsprocessen for at fjerne lugtstoffer, og selvfølgelig naturgas som procesenergi. Røgen herfra har vi en embedslæges ord for at være sundhedsmæssig ufarlig.

Lugtgrænser overskredet
Daka overskred den tilladte lugtgrænse i januar 2020 og i maj og juni 2018. Ellers har vi holdt os pænt under grænseværdierne, og de løbende lugtmålinger viser ikke en forværring de seneste år .

Det betyder imidlertid ikke, at vi er lugtfrie, og vi kan desværre konstatere, at vi har haft et stigende antal lugtklager fra naboer. Daka tager alle klager alvorligt og prioriterer arbejde med lugtreduktion meget højt. Daka har gennem de seneste år investeret et tocifret millionbeløb i nye lugtbegrænsende foranstaltninger.

Daka fik en indskærpelse fra Miljøstyrelsen i januar 2020, da virksomheden overskred grænseværdien for lugt. Daka havde på det givne tidspunkt problemer med en række forhold, som helt berettiget gav anledning til indskærpelsen. Problemerne skyldtes et sammenfald af flere uheldige forhold:

  1. Vi havde havari på det ene af vores to ozon-anlæg, som ville have kunnet renset udsugningsluften inden udledning.
  2. Der var nogle tekniske byggefejl på den nye råvarehal, der viste sig, da hallen blev taget i brug. Forholdene er lige nu ved at blive udbedret i god tid inden næste minksæson, der starter i oktober/november.
  3. En fejlbeslutning vedrørende håndtering af minken betød, at nogle kroppe kom til at ligge for længe og gik i forrådnelse. Næste pelsningssæson sikrer vi, at større mængder kører hurtigere igennem ved at anvende begge linjer på procesanlægget fra starten af sæsonen. Det kommer til at betyde nedgradering og dårligere miljømæssige anvendelsesmuligheder af en større mængde produceret kødbenmel, men vi vil prioritere lugthåndtering højest.

Daka er på eget initiativ i tæt dialog med Miljøstyrelsen for at gennemgå alle tiltag og forbedringer, så problemerne kan blive løst i god ti inden næste minksæson. Men Daka er ked af de problemer ibrugtagning af hallen har forårsaget og vil gerne give en uforbeholden undskyldning til de naboer, der blev generet heraf.

Dialog med byrådspolitikere
Daka har i dag holdt møde med nogle lokalpolitikere, som også er medlemmer af det dialogforum, hvor Daka med mellemrum mødes med en række naboer og lokalpolitikere for diskuterer Daka og lokalområdet. På mødet blev der udtrykt bekymring og skuffelse over Daka og den seneste debat om virksomheden. Daka tager situationen meget alvorlig og vil naturligvis sørge for, at de kritisable forhold bliver bragt i orden, og at den gode dialog med politikere og naboer fortsætter.