Miljø og Teknik

Miljøforhold

Daka i Randers er miljøgodkendt af Miljøstyrelsens kontor i Aarhus. Godkendelsen fastsætter en lang række vilkår omkring produktionsforhold og tilladte påvirkninger af omgivelserne. De væsentligste miljøforhold omkring produktionen er:

 • Spildevand renses i fabrikkens eget rensningsanlæg og ledes til Randers Fjord.
 • Lugtholdig luft, der udsendes fra skorstene efter behandling i biofiltre og lugtforbrændingsanlæg.
 • Der er løbende kontrol og tilsyn af vores energianlægs drift, for at sikre optimal drift.

Daka SecAnim overholder alle krav fra Miljøstyrelsen og bliver løbende kontrolleret for at sikre, at kravene til hver en tid bliver opfyldt.

Produktionsudstyret på fabrikken er optimeret, så produktionen påvirker miljøet mindst muligt. Moderne miljøanlæg sikrer at emissioner til luft og vand overholder alle krav og minimerer risikoen for påvirkning i lokalmiljøet. Vi investerer løbende i miljøforbedrende tiltag i takt med, at teknologien åbner nye muligheder.

Lugtforhold

Luftrenseanlæg

Lugten fra fabrikken kan være ubehagelig, men indeholder ikke stoffer, der er sundhedsfarlige. Vi anvender de bedste teknologier, der er på markedet til at fjerne lugt ved at rense luften i biofiltre og lugtforbrændingsanlæg. Der er store forskelle i lugtkoncentrationen i den luft, der skal renses. Det skyldes kvaliteten af fabrikkens råvarer. Jo bedre råvarer, jo mindre lugt. I varme sommerperioder vil der generelt være en højere lugtkoncentration.

Rumluft og luft fra mindre belastede dele af produktionen renses i biofiltre, mens de mest lugtende luftstrømme renses i lugtforbrændingsanlægget. Den luft, der er renset i det største af fabrikkens to biofiltre, efterpoleres via tilsætning af ozon. Lugtforbrændingsanlægget og biofiltrene har en høj renseeffektivitet på 95-99%.

Beskrivelse af lugt

I Daka Randers’ miljøgodkendelse er det fastsat, at fabrikken ikke må give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 lugtenheder/m3 ved boligområder samt 10 lugtenheder/m3 i erhvervsområder og ved boliger i åbent land.

Lugtbidraget er et mål for mængden af lugtende stoffer fordelt i en kubikmeter luft. Én lugtenhed (1 LE/m3) er defineret som mængden af et lugtende stof, som fremkalder en lugt med en styrke, der gør, at 50 % af en gruppe personer med normal lugtesans kan erkende lugten og de øvrige 50 % ikke kan.

Når man oplever lugt i omgivelserne, så er det vanskeligt at vurdere præcist hvor mange lugtenheder, der er tale om, bl.a. fordi forskellige personer oplever lugt forskelligt. For at sikre en objektiv vurdering af dette, så vurderes fabrikkens lugtudsendelse derfor ud fra en kombination af målinger af den udsendte lugt og beregninger af, hvordan lugten spredes i omgivelserne.

Prøver tages løbende

Vores udsendelse af lugt fra lugtrenseforanstaltningerne måles løbende af et uafhængigt og akkrediteret laboratorie. Prøvetagningstidspunkterne fastlægges af Miljøstyrelsen, og Daka er ikke bekendt med tidspunkterne herfor. Der udtages en række prøver, hvori lugtkoncentrationerne bestemmes af en gruppe testpersoner. De målte lugtkoncentrationer kan herefter anvendes i en meteorologisk model for spredningen i terrænet omkring fabrikken således, at man beregner lugtpåvirkningen i forskellige punkter. Naturligvis bliver målingerne suppleret af de observationer, som vi, miljømyndigheder og naboer gør sig, og desuden overvåges vores lugtrenseforanstaltninger ved en lang række målinger af forskellige kemiske parametre.

Det er vigtigt at understrege, at et lugtbidrag på hhv. 5 og 10 gange mere end (1 LE/m3) kan lugtes, og at dette er ikke ensbetydende med, at vi ”lugter for meget” i forhold til miljøgodkendelsen. Vi bestræber os på at lugte langt under lugtgrænserne, der oftest overholdes med god margin, men alligevel vil man altså lejlighedsvis kunne lugte fabrikkens lugtudsendelse, alt efter vind og vejrforhold.

Arbejdsgange der begrænser lugtgener

I dagligdagen arbejder vi efter klare procedurer, der begrænser lugtgener fra fabrikken:

 • Vi sikrer, at døre, porte m.m. holdes lukkede, når de ikke er i brug. Portene til råvarehaller og produktion er automatiske og er kun åbne i forbindelse med ind- eller udkørsel.
 • Vi sikrer, at lugt ikke slipper ud gennem utætheder med et let undertryk i bygningerne.
 • Råvarerne leveres i lukkede containere på lastbiler, og lastbilerne undgår at holde i venteposition på råvarepladsen.

Anlæg der begrænser lugtgener

Daka har gennem årene investeret i anlæg og teknologi, der begrænser lugtgener:

 • Etableret biofilter
 • Etableret lugtforbrændingsanlæg
 • Etableret en 90 meter høj skorsten
 • Udvidet biofilter fra 1.350m2 til 2.500m2
 • Ozontilsætning efter biofilter
 • Daka har i 2019 installeret ozonanlæg til at efterpolere luften fra lugtforbrændingsanlægget.