Status: Lugtrapport juli 2019

Det seneste resultat af vores lugtmålinger var:

4. juli målt til  46% af kontrolgrænsen.

Beskrivelse af lugt

I Daka Randers’ miljøgodkendelse er det fastsat, at fabrikken ikke må give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 lugtenheder/m3 ved boligområder samt 10 lugtenheder/m3 i erhvervsområder og ved boliger i åbent land.

Lugtbidraget er et mål for mængden af lugtende stoffer fordelt i en kubikmeter luft. Én lugtenhed (1 LE/m3) er defineret som mængden af et lugtende stof, som fremkalder en lugt med en styrke, der gør, at 50 % af en gruppe personer med normal lugtesans kan erkende lugten og de øvrige 50 % ikke kan.

Når man oplever lugt i omgivelserne, så er det vanskeligt at vurdere præcist hvor mange lugtenheder, der er tale om, bl.a. fordi forskellige personer oplever lugt forskelligt. For at sikre en objektiv vurdering af dette, så vurderes fabrikkens lugtudsendelse derfor ud fra en kombination af målinger af den udsendte lugt og beregninger af, hvordan lugten spredes i omgivelserne.

Prøver tages løbende

Vores udsendelse af lugt fra lugtrenseforanstaltningerne måles løbende af et uafhængigt og akkrediteret laboratorie. Prøvetagningstidspunkterne fastlægges af Miljøstyrelsen, og Daka er ikke bekendt med tidspunkterne herfor. Der udtages en række prøver, hvori lugtkoncentrationerne bestemmes af en gruppe testpersoner. De målte lugtkoncentrationer kan herefter anvendes i en meteorologisk model for spredningen i terrænet omkring fabrikken således, at man beregner lugtpåvirkningen i forskellige punkter. Naturligvis bliver målingerne suppleret af de observationer, som vi, miljømyndigheder og naboer gør sig, og desuden overvåges vores lugtrenseforanstaltninger ved en lang række målinger af forskellige kemiske parametre.

Det er vigtigt at understrege, at et lugtbidrag på hhv. 5 og 10 gange mere end (1 LE/m3) kan lugtes, og at dette er ikke ensbetydende med, at vi ”lugter for meget” i forhold til miljøgodkendelsen. Vi bestræber os på at lugte langt under lugtgrænserne, der oftest overholdes med god margin, men alligevel vil man altså lejlighedsvis kunne lugte fabrikkens lugtudsendelse, alt efter vind og vejrforhold.